gminne Jednostki organizacyjne

Urząd Miejski w Ożarowie

Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu

Statut gminy Ożarów

Statut został przyjęty uchwałą Nr XXIX/187/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 października 2020 r. 

W 2023 r. Rady Miejska w Ożarowie nie dokonywała zmian w treści Statutu.

regulamin organizacyjny urzędu Miejskiego

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ożarowie został przyjęty Zarządzeniem Nr 26.2023 Burmistrza Ożarowa z dnia 13 kwietnia 2023 r.

regulamin pracy urzędu Miejskiego

Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie został przyjęty Zarządzeniem Nr Or.30.2009 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 lipca 2009 r. z późn. zm.

W 2023 r. Burmistrz Ożarowa nie dokonywał zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Urzędu Miasta i Gminy.

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Ożarowie w 2023 r.

W 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Ożarowie zatrudniano 58 pracowników, w tym 97% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2022 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 8 pracowników. Rozwiązanie współpracy odbywało się najczęściej z upływem czasu pracy związku z zakończeniem okresu obowiązywania umowy bądź przejściem pracownika na emeryturę.

urząd w liczbach

12 142

dokumentów, które wpłynęły  do Urzędu 

2 520

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie 

16 172

dokumentów wysłanych z Urzędu 

1 161

dokumentów wysłanych elektronicznie  

Ponadto, w Urzędzie Miejskim w Ożarowie wydanych zostało 8.321 decyzji, a największy udział w tej liczbie miał Referat Finansowy (wymiar podatków) (8.195). Sporządzono też 822 zaświadczenia. Najwięcej z nich wydanych zostało przez Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (254). Referat ten przygotował również 22 postanowienia, 90 decyzji i 25 wpisów i odpisów.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami ( Gospodarka odpadami) przygotował 2 .708  informacji o wysokości opłaty za odpady, sporządził 3 umowy i wydał 6 decyzji i 6 postanowień.

Z kolei Referat Urzędu Stanu Cywilnego wydał najwięcej wpisów i wypisów, aż 1.323 ze wszystkich 1.348 pochodzi z tego Referatu.

Referat Spraw Obywatelskich wydał 863 wnioski o wydanie dowodu osobistego, 103 udostępnień danych, 155 zaświadczeń oraz 15 decyzji.

Dodatkowo Referat Finansowy (wymiar podatków) wygenerował 193 zaświadczenia, 18 postanowień i 13 wezwań.

Jednostki organizacyjne gminy

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli


Ożarów, Osiedle Wzgórze 54


Kierownik: Mirosława Stolarczyk

Zatrudnienie w 2023 r.: 5 pracowników

Przedszkole Publiczne w Ożarowie


Ożarów, Osiedle Wzgórze 52


Dyrektor: Jolanta Gołąb

Zatrudnienie w 2023 r.: 37 pracowników

Szkoła podstawowa  w Janowicach


Janowice 11


Dyrektor: Anna Kubala

Zatrudnienie w 2023 r.: 22 pracowników

Szkoła Podstawowa w Pisarach


Pisary 63


Dyrektor: Marzena Okręt

Zatrudnienie w 2023 r.: 24 pracowników

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki


Ożarów, Osiedle Wzgórze 54


Dyrektor: Katarzyna Swacha

Zatrudnienie w 2023 r.: 95 pracowników

PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W LASOCINIE


Lasocin, ul. Rynek 17


Dyrektor: Lidia Stec

Zatrudnienie w 2023 r.: 32 pracowników

Świetlica Środowiskowa


Miejsca działania:

MGOK w Ożarowie

OSP w Wyszmontowie

SP w Pisarach

SP w Lasocinie

SP w Janowicach


Kierownik: Barbara Kasińska

Zatrudnienie w 2023 r.: 17 pracowników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie


Ożarów, ul. Leona Mazurkiewicza 19


Kierownik: Małgorzata Dębniak

Zatrudnienie w 2023 r.: 30 pracowników

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie


Ożarów, ul. Mazurkiewicza 25


Kierownik: Jolanta Sobczyk

Zatrudnienie w 2023 r.: 9 pracowników

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie


Ożarów, ul. Spacerowa 10


Dyrektor: Władysław Trytko

Zatrudnienie w 2022 r.: 14 pracowników

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO w Ożarowie


Ożarów, ul. Stodolna 3


Dyrektor: Marian Sus

Zatrudnienie w 2023 r.: 14 pracowników

Biblioteka Publiczna IM. WITOLDA GOMBROWICZA w Ożarowie


Ożarów, ul. Spacerowa 12


Dyrektor: Jolanta Banach

Zatrudnienie w 2023 r.: 11 pracowników

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Ożarów, ul. Partyzantów 13


Kierownik:  Piotr Gozdek 

Zatrudnienie w 2023 r.: 29 pracowników

Kryta Pływalnia "Neptun" w Ożarowie


Ożarów, ul. Ostrowiecka 4a


Dyrektor: Zbigniew Mistrzyk

Zatrudnienie w 2022 r.: 28 pracowników

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka Z o.o.


Ożarów, ul. Partyzantów 13


Prezes: Jarosław Pastuszka

Zatrudnienie w 2022 r.: 10 pracowników