DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców na pobyt stały
na koniec 2023 r.

10 125 

Liczba mieszkańców na pobyt stały
i czasowy na koniec 2023 r.

10 331

207

Zameldowania na 

pobyt stały

265

Wymeldowania 

pobytu stałego

52

Liczba 

urodzeń

145

Liczba 

zgonów

W 2023 r. liczba mieszkańców Gminy Ożarów zameldowanych na pobyt stały wyniosła 10.192. Spadek spowodowany jest znaczną, prawie trzykrotną przewagą liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Przyrost naturalny w 2023 r. wyniósł - 9,19 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców. Na spadek liczby ludności wpływ miała też większa liczba wymeldowań z pobytu stałego niż zameldowań na pobyt stały.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat